ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Բաժնետերեր

«Արցախբանկ» ՓԲԸ  392,265 (երեք հարյուր իննսուներկու հազար երկու հարյուր վաթսունհինգ) հատ (84.3%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր են հանդիսանում ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, 57,964 (հիսունյոթ հազար ինը հարյուր վաթսունչորս) հատ (12.5%) սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր են հանդիսանում ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք (Շվեյցարիայի և ԱՄՆ քաղաքացիներ), իսկ  14,994 (տասնչորս հազար ինը հարյուր իննսուներեք) հատ (3.2%)` ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, նշանակալից մասնակից    Մասնակցության
չափը
«Հայաստանի Բիզնեսի Հիմնադրամ» ՓԲԸ, իրավաբանական անձ   51.72%
Արցախի ներդրումային հիմնադրամ, իրավաբանական անձ   32.24%
Ռեզիդենտ այլ իրավաբանական անձինք   0.36%
Ոչ-ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, նշանակալից մասնակից    
Հրաչ Կապրիելյան   11.02%
Ոչ-ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   1.44%
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք   3.22%

 
"Արցախբանկ" ՓԲԸ Շահաբաժնային քաղաքականություն

Համաձայն ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 23.12.2016թ. գրանցված «Արցախբանկ» ՓԲԸ Կանոնադրության` Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 23,261,150,000 (քսաներեք միլիարդ երկու հարյուր վաթսունմեկ միլիոն հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ:

Շահույթի բաշխում 2016թ.
2016թ.-ին շահույթի բաշխում տեղի չի ունեցել, քանի որ 2015թ. Բանկը աշխատել է վնասով
2015թ.-ին շահույթի բաշխում տեղի չի ունեցել, քանի որ 2014թ. Բանկը աշխատել է վնասով
Շահույթի բաշխում 2013թ.
Շահույթի բաշխում 2012թ.


"Արցախբանկ" ՓԲԸ  յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու Բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները, ինչպես նաև «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի (բաժնեմասերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու"Բանկերի և բանկային գործունեության մասին"  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:

Վերոնշված տեղեկությունները Բանկը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով.
- առձեռն` Բանկի Գլխամասային գրասենյակում,
- էլեկտրոնային հասցեով`methodology@artsakhbank.am,
- փոստով`ՀՀ, ք.Երևան 0025, Չարենցի 1բ հասցենեով:


Նախորդ տասներկու ամսվա ընթացքում Բանկի նշանակալից մասնակիցների և ղեկավարների ու նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից ստացված վարկեր և փոխառություններ:


Նախորդ տասներկու ամսվա ընթացքում Բանկի Խորհրդի անդամների, Վարչության Նախագահի և Գլխավոր հաշվապահի Բանկից ստացված ամբողջ վարձատրության չափը:

 

(Տեղեկություններում ներկայացված ղեկավար են հանդիսանում «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով կետ 1-ում նշված անձինք)Էջը թարմացվել է 2017-07-27 15:25:06 
USD 477.50 479.50 478.51
EUR 560.00 567.00 560.91
RUB 7.95 8.10 8.03
CHF 484.00 500.00 491.79
GBP 609.00 623.00 616.42
GEL 195.00 210.00 200.26
CAD 282.00 380.00 375.69
 
USD 477.00 480.00 478.51
EUR 560.00 568.00 560.91
RUB 7.95 8.15 8.03
CHF 486.00 501.00 491.79
GBP 610.00 624.00 616.42
GEL - - 200.26
CAD - - 375.69

Արխիվ Թարմացվել է 17.08.2017 09:22


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 17.08.2017 09:18