ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին


Առանց գրավի սպառողական վարկ` ՀԱՄԱՏԵՂ


Ընդհանուր պայմաններ
 

  • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ և ԱՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ անձնական սպառողական նպատակով:
  • Դիմելու պահին Հաճախորդի տարիքը գումարած ակնկալվող վարկի ժամկետը չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը:
  • Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:
  • Վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում:


 Ընդհանրական թերթիկ` Առանց գրավի սպառողական վարկ` ՀԱՄԱՏԵՂ

Վարկի ժամկետ Նվազ.` սահմանված չէ, առավ.՝ 36 ամիս:
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար 100,000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար
  • առնվազն վերջին 6 (վեց) ամսվա ընթացքում (ԱՀ ՊԲ  զինծառայողների համար առնվազն վերջին 3 (երեք) ամսվա ընթացքում) Բանկի միջոցով աշխատավարձ կամ առնվազն վերջին 1 (մեկ) ամսվա ընթացքում կենսաթոշակ ստանալու կամ առնվազն 3 (երեք) ամիս Բանկում ավանդ ունենալու դեպքում` զուտ աշխատավարձի կամ կենսաթոշակի մինչև վեցապատիկը, բայց ոչ ավել քան 800,000 ՀՀ դրամ,
  • կայուն աշխատավարձ ստանալու դեպքում` զուտ աշխատավարձի (եկամտի) մինչև քառապատիկը, բայց ոչ ավել, քան 500,000 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ`հաճախորդի Բանկում բացված խնայողական հաշվին
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
20%
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ Վարկի դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է վարկի փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր:
Վարկի մարման եղանակ
անուիտետային (տոկոսների և մայր գումարի ամենամսյա հավասարաչափ վճարում)
Վարկի ապահովություն
  • Հաճախորդի ապագա հիմնավորված դրամական հոսքեր և
  • առնվազն 1 (մեկ) անձի երաշխավորություն, որը Հաճախորդի հետ համատեղ տնտեսություն վարող անձ չէ և որի կայուն հիմնավորված եկամուտը կազմում է առնվազն տվյալ վարկի ամսական մարմանն ուղղվելիք գումարի 250%-ը կամ 
  • 2 (երկու) անձի երաշխավորություն, որոնց կայուն հիմնավորված եկամուտը կկազմի առնվազն տվյալ վարկի ամսական մարմանն ուղղվելիք գումարի 400%-ը:
Միջնորդավճարներ
Հայտի ուսումնասիրություն  500 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրում վարկի գումարի 1.0%, միանվագ
Վարկի կանխիկում 0.3%
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժ/տուգանք 0.1%, օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ/տուգանք 0.03% օրական
Վարկի պայմանների վերանայման վճար Վերանայվող պարտավորության չափի 1.0%, նվազ. 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ   բոլոր պահանջվող փաստաթղթերի և տեղեկությունների ներկայացումից հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու ժամկետ որոշումը կայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օր
Վարկը տրամադրելու դրական որոշման գործոններ

• վարկը մարելու համար բավարար եկամուտներ                                      
• վարկավորման համար անհրաժեշտ և արժանահավատ/լիարժեք փաստաթղթերի առկայություն,
• վարկային պատմության համապատասխանում Բանկի կողմից սահմանված վարկավորման պահանջներին

Վարկը մերժելու գործոններ • վարկը մարելու համար անբավարար եկամուտներ,
• հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում,
• Բանկի պահանջներին չհամապատասխանող վարկային պատմություն,
• հաճախորդի եկամտի աղբյուրի ռիսկային ոլորտ
Վարկերի տրամադրման/ձևակերպման վայր ը մերժելու գործոնն ԱՀ  և ՀՀ տարածքում գործող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղերի), Հաճախորդների սպասարկման բաժին


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1. Ձեր գույքը կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:
2. Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3. Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջը:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ  


Ֆինանսական օգնականԷջը թարմացվել է 2018-03-15 17:33:27 
USD 481.50 484.00 483.26
EUR 564.00 571.00 569.28
RUB 7.64 7.78 7.76
CHF 479.00 485.00 483.26
GBP 643.00 653.00 651.77
GEL 197.00 210.00 198.00
CAD 369.00 377.00 376.55
 
USD 481.00 483.50 483.26
EUR 563.50 570.00 569.28
RUB 7.65 7.80 7.76
CHF 480.00 485.00 483.26
GBP 643.00 653.00 651.77
GEL - - 198.00
CAD - - 376.55

Արխիվ Թարմացվել է 21.05.2018 14:10


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 21.05.2018 09:38