ԱրցախբանկՆվաճենք բարձունքները միասին

Ծառայություններ ԱՆՀԱՏՆԵՐ Վարկեր Սպառողական վարկեր Ոսկյա իրերի գրավով ապահովված վարկեր


Ընդհանուր պայմաններ

 • Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ և ԱՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց՝ անձնական սպառողական նպատակով:
 • Դիմելու պահին Հաճախորդի տարիքը գումարած ակնկալվող վարկի ժամկետը չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը:
 • Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:
 • Վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում տուժանքներ չեն կիրառվում:
 
Վարկի ժամկետ

3 - 36 ամիս

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման եղանակ
կանխիկ
Վարկի սահմանաչափ 50,000 - 7,000,000 ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք
 • 3 ամիս ժամկետով` 16%
 • 4-6 ամիս ամկետով` 17%
 • 6-24 ամիս ժամկետով` 18%
 • 25-36 ամիս ժամկետով` 19%
Վարկ/գրավ գործակից

Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն չափը.

 • 3 ամիս ժամկետով` 100%
 • 4-6 ամիս ամկետով` 100%
 • 6-24 ամիս ժամկետով` 120%
 • 25-36 ամիս ժամկետով` 120%

Սպիտակ ոսկու գրավով (ինչպես բացառապես սպիտակ ոսկու գրավով, այնպես էլ ընդհանուր գրավի մեջ սպիտակ ոսկու ջարդոնի կամ զարդի առկայության դեպքում)` առավելագույնը 80% (անկախ մարման եղանակից):

Ապահովություն

Վարկը պետք է ապահովված լինի ոսկյա (նաև սպիտակ) ոչ ստանդարտացված ձուլակտորի, ջարդոնի կամ զարդեղենի գրավով: Ընդ որում` գրավի առարկա հանդիսացող իրերի գեղարվեստական արժեքը, դրանց վրա թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի առկայությունը գրավի առարկայի արժեքի գնահատման ժամանակ հաշվի չի առնվում, եթե Բանկի ներքին իրավական ակտերով այլ բան սահմանված չէ:

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 100%-ը գերազանցելու  դեպքում պահանջվում է լրացուցիչ ապահովություն` կայուն դրամական եկամուտներ ունեցող անձի երաշխավորություն, ընդ որում գրավի 100%-ը գերազանցող մասը կարող է առավելագույնը կազմել 500,000 ՀՀ դրամ:

Ոսկու գնահատման արժեքը`ըստ հարգերի

375 հարգի 7,500 ՀՀ դրամ
585 հարգի 11,600 ՀՀ դրամ
750 հարգի 14,900 ՀՀ դրամ
875 հարգի 17,400 ՀՀ դրամ
900 հարգի 17,900 ՀՀ դրամ
916 հարգի 18,200 ՀՀ դրամ
958 հարգի 19,100 ՀՀ դրամ
999.9 հարգի 19,900 ՀՀ դրամ
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ

Վարկի դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է վարկի փաստացի օգտագործված օրացուցային օրերի համար` տարին ընդունելով 365/366 օր:

Վարկային պարտավորությունների մարման կարգ
 •  3 ամիս և 4-6 ամիս ժամկետով տրամադրվող վարկերի դեպքում` մայր գումարը ժամկետի վերջում, տոկոսները` ամսական
 • 6-24 ամիս և 25-36 ամիս ժամկետով տրամադրվող վարկերի դեպքում`անուիտետային (մայր գումարի և տոկոսների ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ)
Այլ պայմաններ
 • Երրորդ անձին պատկանող գույքի գրավով վարկավորում չի իրականացվում:
 • Վարկը մարելուց հետո` մեկամսյա ժամանակահատվածում, Հաճախորդի կողմից գրավը չվերցնելու դեպքում այն դիտարկվում է որպես ի պահ ընդունված արժեք, որի համար Բանկը գանձում է վճար` իր սակագների համաձայն, ընդ որում, նման դեպքերում սակագնի կիրառման հաշվարկը սկսվում է վարկի մարման օրվանից:
Միջնորդավճարներ (միանվագ)
Հայտի
ուսումնասիրություն
0 ՀՀ դրամ
Վարկի
տրամադրում
1.0%, միանվագ
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տույժեր 0.1%, օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարների գծով տույժ 0.03%, օրական
Վարկի պայմանների վերանայման միջնորդավճար 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ձևակերպման վայր ԱՀ և ՀՀ տարածքում Բանկի ոչ սահմանափակ գործառույթներ իրականացնող մասնաճյուղեր


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:


Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակներ

Հարգելի Հաճախորդներ, Արցախբանկը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված "Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները" կանոնակարգ 8/05-ի:


ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
1. Ձեր գույքը կարող է առգրավվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:
2. Ձեր
կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:
3. Վարկի կամ դրա մի մասի ոչ նպատակային օգտագործման համար Բանկը կարող է գանձել ինչպես տույժ, այնպես էլ բարձրացնել տոկոսադրույքները և ձեռնարկել այլ միջոցներ` պայմանագրով սահմանված կարգով ընդհուպ մինչև վաղաժամկետ մարման պահանջը:


 • Որոշման կայացման գործոն, ժամկետ և Հաճախորդին տեղեկացման կարգ
  Հաճախորդին վարկը կարող է տրամադրվել միայն այն դեպքում, եթե Հաճախորդը  ներկայացրել է վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, կնքվել են բոլոր անհրաժեշտ պայմանագրերը և գրանցվել են օրենսդրությամբ գրանցման ենթակա բոլոր իրավունքները:

  Հայտը կարող է մերժվել, եթե.

  - Հաճախորդի բնութագրերը չեն համապատասխանում վարկը ստանալու համար անհրաժեշտ պահանջներին,

  - առկա է ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատության փաստը, կամ դրանք թերի են ներկայացվել,

  - առկա են Բանկի վարկային քաղաքականությամբ սահմանված հիմնավորված այլ պատճառներ:

  Վարկի տրամադրման(մերժման) որոշումը կայացվում է առավելագույնը 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում Հաճախորդի Բանկ ներկայանալու պահին` վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո:
  Բանկի Ֆինանսական խորհրդատուն առավելագույնը 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Հաճախորդին ընդունված որոշման մասին: Դրական որոշման դեպքում վարկառուի հետ կնքվում է վարկային պայմանագիր և պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրվում է վարկը: Մերժելու դեպքում Հաճախորդին տրամադրվում է տեղեկանք, որում նշվում են մերժման պատճառները:
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

  Վարկային դիմում` լրացվում է տեղում:


  Վարկառուի անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայության համարանիշի բնօրինակը և պատճենը կամ Նույնականացման քարտ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ:


  Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր:


  Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


Ֆինանսական օգնականԷջը թարմացվել է 2018-06-18 16:24:28 
USD 481.50 483.50 482.19
EUR 558.00 565.00 561.80
RUB 7.57 7.72 7.64
CHF 484.00 491.00 487.41
GBP 636.00 645.00 640.83
GEL 194.00 210.00 196.01
CAD 357.00 365.00 363.12
 
USD 481.25 483.50 482.19
EUR 558.00 566.00 561.80
RUB 7.58 7.75 7.64
CHF 485.00 490.00 487.41
GBP 635.00 646.00 640.83
GEL - - 196.01
CAD - - 363.12

Արխիվ Թարմացվել է 22.06.2018 18:00


 
XAU 1գրամ - 32000.00
XAU 50 գրամ - 1200000.00
XAU 1000 գրամ - 21125000.00
XAG1000 գրամ - 375000.00
XAU 1 գրամ - -
XAU 50 գրամ - -
XAU 1000 գրամ - -
XAG1000 գրամ - -

Արխիվ Թարմացվել է 22.06.2018 09:40